TR EN

Garanti şartları

1-Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Ürünlerin garanti süresi kapsamı şu şekildedir;

 

2-Ürüne ilişkin tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve E.C.A. yetkili servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar Şirketimiz garantisi altındadır.

3- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanunun 11’inci maddesinde yer alan;

a) Sözleşmeden dönme,

b) Satış bedelinden indirim isteme,

c) Ücretsiz onarılmasını isteme,

d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında;

Tüketici ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6-Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis edecektir.

7-Garanti kapsamında değiştirilen ürünün garanti süresi, satın alınan ürünün kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

8-Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9-Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ ne başvurabilir.

10-Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

1-Taşıma sırasında ürünlerde meydana gelebilecek hasarlar.

2-Ürünlerin, inşaat faaliyetlerinin devam ettiği ortamlarda uzun süre kalmasından dolayı kaynaklanan yüzey ve fonksiyon bozulmaları.

3-Yetkisiz kişilerce yapılan hatalı montaj, bakım, onarım ve demontaj nedeniyle üründe oluşan arıza ve hatalar. 

4-Yeni inşaatlarda tesisatın temizlenmeden ürünlerin monte edilmesi sonucunda, inşaat artıklarının meydana getirdiği arızalar.

5-Ürünlerin montaj ve kullanma kılavuzu, teknik kataloglarda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

6-Asit ve aşındırıcı toz veya sıvı ihtiva eden temizlik maddeleri, bulaşık teli, sert tip sünger vb  ile yapılan temizleme sonucundaki yüzey bozulmaları. Kullanım yerindeki su kalitesi (kireç, kalsiyum miktarı vb) nedeniyle armatür yüzeyinde oluşan lekeler. Düzenli temizlik yapılmaması nedeniyle oluşan yüzey bozulmaları.

7-Orijinal yedek parça dışında kullanılan parçalar nedeni ile ürün özelliğinin bozulması.

8-Ürünlerin, şebeke basıncının 5 bar'ın üzerinde olan tesisatta, basınç düşürücü bağlanmadan kullanılması sonucu oluşan arızalar.

9-Ürünlerin şebeke su veya ortam sıcaklığı 5 °C ile 65 °C arasında kullanılmaması ve don olayı sonucu meydana gelecek arızalar.

10-Pilli ürünlerde pilin arıza dışı normal olarak tüketilmesi.

11-Elektrikli ürünlerde ürünün 220V 50Hz şebeke gerilimi dışında çalıştırılması.

12-Ürünün kullanıldığı ortamın asit ve aşındırıcı toz veya sıvı içeren temizlik ürünleri ile temizlenmesi sonucu ortaya çıkan buharın yetersiz havalandırma nedeniyle ürünün kaplamasında meydana getireceği bozulmalar.

13-Pilli ürünlerin orijinal pil dışındaki herhangi bir pil ile çalıştırılması. 

14-Ürünün hatalı veya sert kullanılması ya da kullanıcı hatası sonucu oluşacak arızalar.

15-Ürünün tesisattan gelen taş partikülleri, çamur, çapak, kum vb. etkilerle veya kireçlenme nedeniyle oluşan arızalar.

16-İklim şartları, atmosferik olaylar sonucu oluşan (örneğin deniz kenarında nem ve tuz etkisi) veya ürünlerin dış ortamda kullanımı sonucu oluşabilecek hasarlar.

17- Ürünün garanti süresi içinde olduğunu gösteren onaylı garanti belgesinin veya faturasının yetkili servise gösterilmemesi.